Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest M. PROJECT Wiktoria Małyszka, Konwaliowa 9, 62-045 Pniewy NIP 787 213 16 91

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@mproject-studio.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

· zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

· dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),

· udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w korespondencji kierowanej do Firmy,

· realizacji zamówień składanych za pomocą formularzy zamówień,

· w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. wysyłania treści o charakterze marketingowym).

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:

· upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek,

· dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów informatycznych,

· podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,

· firmie świadczącej na rzecz Administratora usługi kadrowo-księgowe,

· kancelarii prawnej obsługującej Firmę.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia wynikającego z Kodeksu cywilnego.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

9. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach – dobrowolne.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dla kontrahenta

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest M. PROJECT Wiktoria Małyszka, Konwaliowa 9, 62-045 Pniewy NIP 787 213 16 91

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@mproject-studio.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na świadczenie usług lub dostawę towaru oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych na podstawie 6, ust. 1, pkt b RODO.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego i instytucjom państwowym takim, jak Urząd Skarbowy. Ponadto mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator udostępnia dane na podstawie zawartych umów powierzenia: firmie świadczącej usługi księgowe, kancelarii prawnej w ramach doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do 10 lat – w zależności od podstawy roszczeń, od dnia ich pozyskania w związku z upływem okresu przedawnienia roszczeń (art. 4421, 1 Kodeksu Cywilnego).

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

9. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.